تبلیغات
دوره بازرسی جوش - مطالب ابر بازرسی جوش

امروز:

دوره بازرسی جوش

در این وبلاگ میخواییم قسمتهایی از دوره بازرسی جوش رو معرفی کنیم.
فصل اول: کلیات بازرسی فنی و کنترل کیفیت
فصل اول : کلیات بازرسی فنی و کنترل کیفیت
وظایف کنترل کیفیت و بازرسی جوش QC :
- بررسی دستورالعمل و نقشه های پروژه
– بررسی دقیق دستورالعمل بازرسی فنی
– بررسی کامل دستورالعمل جوشکاری
- بررسی تاییدیه دستورالعمل جوشکاری
– بازرسی و تایید متریال اولیه و مصرفی در پروژه
– بررسی و تایید صلاحیت جوشکاری
– کنترل الزامات مورد نیاز حین جوشکاری
– بررسی کمی جوشها
– بررسی کیفی جوشها
– نظارت بر تست جوش
– نظارت بر تعمییر جوشکاری
– تست و تحویل نهایی


وظایف تضمین کیفیت QA :
- تهیه و تدوین دستورالعمل بازرسی فنی
- مشخص نمودن میزان تست های جوش
– نحوه بازرسی جوش
و ....
توضیحات بیشتر درباره مباحث تضمین کیفیت خارج از بحث این دوره می باشد برای اطلاعات بیشتر می
توانید به دوره تضمین کیفیت در جوشکاری یا کتاب تضمین کیفیت در جوشکاری از انتشارات مرکز
آموزشو مهندسی جوشایران )وابسته به آموزشگاه ایجوش( مراجعه بفرمایید.


دستورالعمل پروژه:
مشخص نمودن کلیه مراحل پروژه از شروع تا پایان مانند استفاده از نوع متریال یا مشخص نمودن مراجع معتبر
خرید متریال یا مشخص نمودن روند بازرسی فنی – مشخص نمودن نحوه مونتاژ و جوشکاری – نوع جوشکاری
های مجاز – نحوه تست گرفتن از جوشکاران و هر آنچه که مرتبط با پروژه باشه تا حتی مباحث کامل ایمنی و
بهداشت و ....
لازم به ذکر است به علت جلوگیری از حجیم شدن دستورالعمل پروژه قسمتهای زیادی از آن به استاندارد های
مرجع ریفر داده میشود.
دستورالعمل یک پروژه از نظر حجمی می تواند از یک برگ کاغذ تا ده ها زونکن )بستگی به نیاز پروژه( باشد.
دستورالعمل پروژه معمولا به صورت لاتین یا فارسی توسط مشاور تهیه و به تایید کارفرما رسانده می گردد. در
ادامه نمونه دستورالعمل پروژه رو مشاهده میفرمایید:

شخصثالث TP :
از آنجایی که کارفرما پروژه ممکن است در بحث بازرسی فنی بر اساس دستورالعمل ها تخصص کافی نداشته باشد
در نتیجه از شرکت سومی بین خودش و پیمانکار جهت کنترل کیفیت و بازرسی استفاده می نماید.
پس معمولا وظیفه شخص ثالث بازرسی و کنترل کیفی طبق دستورالعمل پروژه و یا حتی بررسی دستورالعمل
طبق استانداردهای معتبر می باشد.
ممکن است بازرسی فنی توسط مشاور کارفرما انجام شود.
ممکن است کارفرما اکیپ دیگری از پرسنل خود را در پروژه برای نظارت بر حسن انجام کار شخص ثالث مستقر
نماید.دستورالعمل بازرسی ITP :
که در آن کلیه مراحل انجام کار با بازرسی های مورد نیازشان مشخص شده است.
مشخص نمودن انواع میزان تست های مخرب و غیر مخرب در این قسمت انجام میشود
مشخص نمودن میزان مجاز عیوب جوش و یا استاندارد های مجاز مورد استفاده
قبل از انجام بازرسی حتما بایستی دستورالعمل بازرسی تهیه و به تایید کارفرما یا مشاور ا