دوره بازرسی جوش http://ejosh1402.mihanblog.com 2020-08-14T04:34:30+01:00 text/html 2018-03-10T21:58:53+01:00 ejosh1402.mihanblog.com محمد محمدی دوره بازرسی جوش http://ejosh1402.mihanblog.com/post/1 در این وبلاگ میخواییم قسمتهایی از دوره بازرسی جوش رو معرفی کنیم.<div>فصل اول:&nbsp;کلیات بازرسی فنی و کنترل کیفیت</div><div><div>فصل اول : کلیات بازرسی فنی و کنترل کیفیت</div><div>وظایف کنترل کیفیت و بازرسی جوش QC :</div><div>- بررسی دستورالعمل و نقشه های پروژه</div><div>– بررسی دقیق دستورالعمل بازرسی فنی</div><div>– بررسی کامل دستورالعمل جوشکاری</div><div>- بررسی تاییدیه دستورالعمل جوشکاری</div><div>– بازرسی و تایید متریال اولیه و مصرفی در پروژه</div><div>– بررسی و تایید صلاحیت جوشکاری</div><div>– کنترل الزامات مورد نیاز حین جوشکاری</div><div>– بررسی کمی جوشها</div><div>– بررسی کیفی جوشها</div><div>– نظارت بر تست جوش</div><div>– نظارت بر تعمییر جوشکاری</div><div>– تست و تحویل نهایی</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>وظایف تضمین کیفیت QA :</div><div>- تهیه و تدوین دستورالعمل بازرسی فنی</div><div>- مشخص نمودن میزان تست های جوش</div><div>– نحوه&nbsp;<a href="https://www.ejosh.ir/" target="" title="دوره بازرسی جوش">بازرسی جوش</a></div><div>و ....</div><div>توضیحات بیشتر درباره مباحث تضمین کیفیت خارج از بحث این دوره می باشد برای اطلاعات بیشتر می</div><div>توانید به دوره تضمین کیفیت در جوشکاری یا کتاب تضمین کیفیت در جوشکاری از انتشارات مرکز</div><div>آموزشو مهندسی جوشایران )وابسته به آموزشگاه ایجوش( مراجعه بفرمایید.</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>دستورالعمل پروژه:</div><div>مشخص نمودن کلیه مراحل پروژه از شروع تا پایان مانند استفاده از نوع متریال یا مشخص نمودن مراجع معتبر</div><div>خرید متریال یا مشخص نمودن روند بازرسی فنی – مشخص نمودن نحوه مونتاژ و جوشکاری – نوع جوشکاری</div><div>های مجاز – نحوه تست گرفتن از جوشکاران و هر آنچه که مرتبط با پروژه باشه تا حتی مباحث کامل ایمنی و</div><div>بهداشت و ....</div><div>لازم به ذکر است به علت جلوگیری از حجیم شدن دستورالعمل پروژه قسمتهای زیادی از آن به استاندارد های</div><div>مرجع ریفر داده میشود.</div><div>دستورالعمل یک پروژه از نظر حجمی می تواند از یک برگ کاغذ تا ده ها زونکن )بستگی به نیاز پروژه( باشد.</div><div>دستورالعمل پروژه معمولا به صورت لاتین یا فارسی توسط مشاور تهیه و به تایید کارفرما رسانده می گردد. در</div><div>ادامه نمونه دستورالعمل پروژه رو مشاهده میفرمایید:</div></div><div><br></div><div><div>شخصثالث TP :</div><div>از آنجایی که کارفرما پروژه ممکن است در بحث بازرسی فنی بر اساس دستورالعمل ها تخصص کافی نداشته باشد</div><div>در نتیجه از شرکت سومی بین خودش و پیمانکار جهت کنترل کیفیت و بازرسی استفاده می نماید.</div><div>پس معمولا وظیفه شخص ثالث بازرسی و کنترل کیفی طبق دستورالعمل پروژه و یا حتی بررسی دستورالعمل</div><div>طبق استانداردهای معتبر می باشد.</div><div>ممکن است بازرسی فنی توسط مشاور کارفرما انجام شود.</div><div>ممکن است کارفرما اکیپ دیگری از پرسنل خود را در پروژه برای نظارت بر حسن انجام کار شخص ثالث مستقر</div><div>نماید.</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>دستورالعمل بازرسی ITP :</div><div>که در آن کلیه مراحل انجام کار با بازرسی های مورد نیازشان مشخص شده است.</div><div>مشخص نمودن انواع میزان تست های مخرب و غیر مخرب در این قسمت انجام میشود</div><div>مشخص نمودن میزان مجاز عیوب جوش و یا استاندارد های مجاز مورد استفاده</div><div>قبل از انجام بازرسی حتما بایستی دستورالعمل بازرسی تهیه و به تایید کارفرما یا مشاور او برسد. دستورالعمل</div><div>بازرسی می تواند طی یک نامه در یک صفحه مختصرا به کارفرما ابلاغ گردد و کارفرما همان نامه را تایید نمایید.</div><div>)در پروژه های کوچک(</div><div>در ادامه نمونه دستورالعمل بازرسی را مشاهده می فرمایید:</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>دستورالعمل جوشکاری WPS :</div><div>که مشخص کننده عملیات جوشکاری قبل از جوش )فیت آپ( حین جوش و بعد از جوش از نظر کمی و مقداری</div><div>می باشد.</div><div>کلیه جزئیات جوشکاری از نوع روش جوشکاری، نوع و سازنده الکترود، میزان آمپر، نوع اتصال، میزان پیش</div><div>گرمایش، تعداد پاس های جوشکاری، قطر الکترود، موقعیت جوشکاری و ... در دستورالعمل جوشکاری به صورت</div><div>کامل مشخص شده است.</div><div>دستورالعمل جوشکاری قبل از استفاده در پروژه بایستی تست شود و نمونه آن به آزمایشگاه برده شده تا در</div><div>خصوص کافی بودن مقاومت این روش جوشکاری اطمینان حاصل شود. دستورالعمل جوشکاری در قسمت بعد</div><div>تایید می گردد.</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تاییدیه دستورالعمل جوشکاری PQR :</div><div>پس از تدوین دستورالعمل جوشکاری یک قطعه با دستورالعمل جوشکاری شده و به آزمایشگاه ارسال می شود تا</div><div>انواع تست های کشش، ضربه و چقرمگی روی آن انجام شود و نتایج آن در گزارش PQR ثبت می گردد.</div><div>در صورت تغییر در مقادیر پارامترهای WPS )مانند قطر الکترود یا آمپر جوشکاری یا نوع الکترود( در صورتی که</div><div>تغییر اساسی باشد بایستی PQR مجددی دستورالعمل جدید را تایید کند. اساسی بودن و غیر اساسی بودن</div><div>تغییرات در جداول استاندارد مشخص شده اند. )که البته با توجه به استانداردهای مختلف متفاوت هستند(</div><div>تغییراتی مانند نوع الکترود اغلب بعنوان تغییر اساسی محسوب شده و نیاز به تاییدیه جدید دارد. ولی تغییراتی</div><div>مانند آمپر جوشکاری معمولا جز تغییرات اساسی نبوده و نیاز به تاییدیه جدید ندارند.</div><div>بعضی از دستورالعمل ها به صورت از پیش تایید شده هستند و نیاز به تاییدیه ندارند این نوع دستورعالمل</div><div>تاییدشده از طرف استاندارد به WPS PRE QUALIFIED QUALIFIED معروف هستند. در استاندارد AWSAWS D1.1 تعدادی از</div><div>این WPS ها ذکر شده است.</div></div><div><br></div><div><div>انواع گزارشات بازرسی فنی:</div><div>در بازرسی فنی و کنترل کیفیت گزارشات از خود عملیات کنترل کیفیت مهم تراست. زیر چنانچه بازرسی انجام شود ولی گزارشی برای آن وجود</div><div>نداشته باشد، انجام شدن یا نشدن آن بازرسی بی تاثیر است. بنابراین یک بازرسی حرفه ای جوش توجه ویژه ای به تکمیل نمودن گزارشات می</div><div>نمایید.</div><div>گزارشات اغلب برای صورت وضعیت پروژه نیز قابل استفاده و استناد هستند. همچنین گزارشات در واقع نتایج کار بازرسی می باشند.</div><div>تمامی مراحلی که توسط بازرس جوش کنترل می گردد بایستی در فرم مخصوص گزارش شود. از جمله فرم های مهم بازرسی جوش عبارتند است</div><div>فرم بازرسی متریال ) MIRMIR ( – بازرسی مونتاژ ) FIT UP ( – بازرسی جوشکاری WELDING WELDING REPORT REPORTREPORT – NDT و ....</div><div>از جمله مزیت های یک فرم بازرسی خوب کامل بودن آن )در حد نیاز( می باشد. استفاده از اطلاعات کامل کیفیت یک گزارش را بالاتر می برد البته</div><div>تا حد مورد نیاز</div><div>لازم به ذکر است فرمت فرم های مورد استفاده معمولا در دستورالعمل بازرسی ITP معرفی میگردند و قبل از استفاده به تاییدیه کارفرما یا مشاور او</div><div>رسانده می شوند.</div></div><div><br></div><div><div>مراحل بازرسی جوش:</div><div>بازرسی قبل از جوشکاری : شامل کنترل متریال اولیه و مصرفی مورد استفاده در جوش – کنترل تجهیزات</div><div>جوشکاری – کنترل تایید صلاحیت جوشکار – کنترل ابعادی – الزامات WPS – الزامات نقشه ها و ...</div><div>بازرسی حین جوشکاری: شامل بازرسی شرایط هوا – الزامات WPS مانند موقعیت جوشکاری و قطر الکترود و ...</div><div>بازرسی پس از جوشکاری : کنترل ابعادی – بازرسی کمی و کیفی جوش</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>بازرسی قبل از جوشکاری:</div><div>- آیا کنترل اینکه متریال )مانند لوله ها یا ورق ها( مورد استفاد در کار قبلا بازرسی و تایید شده اند؟</div><div>- آیا الکترود ها و متریال مصرفی در جوشکاری قبلا تایید شده است و با مشخصات مطابقت دارد؟</div><div>- آیا جوشکار قبلا در تست جوش قبول شده است و مجاز به جوشکاری در موقعیت و یا پروسه جوش مورد نظر</div><div>می باشد؟</div><div>- آیا ابعاد ورق ها و مشخصات آنها با نقشه مطابقت دارد؟</div><div>- آیا الزامات دستورالعمل جوشکاری مانند پیش گرمایش، موقعیت مجاز جوشکاری، مقاومت متریال مصرفی،</div><div>مقاومت الکترودهای مصرفی، زاویه پخ، فاصله ریشه اتصال و ... رعایت شده است؟</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>بازرسی حین جوشکاری:</div><div>- آیا شرایط هوا برای جوشکاری )میزان باد و رطوبت( مطابق دستورالعمل یا استاندارد معرفی</div><div>شده می باشد؟</div><div>- آیا الزامات جوشکاری حین جوشکاری رعایت می شود؟</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>بازرسی پس از جوشکاری:</div><div>بازرسی کمی – آیا میزان جوش انجام شده با WPS مطابقت دارد؟</div><div>بازرسی کیفی – آیا جوش حاصله با بیس متال بخوبی مخلوط شده است و ناپیوستگی ندارد؟</div></div><div><br></div><div><div>بازرسی های کمی جوش:</div><div>استفاده از گیج های بازرسی جوش مخصوصا گیج کمبریج</div><div>اندازه گیری گلویی و پایه جوش گوشه</div><div>اندازه گیری میزان ارتفاع و عرض جوش نفوذی</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>بازرسی های کیفی جوش:</div><div>کنترل جوشاز نظر عیوب و ناپیوستگی های سطحی که با توجه معیار پذیرشجوشممکن است</div><div>مجاز یا غیرمجاز باشد.</div><div>هر ناپیوستگی در جوش نیاز به بررسی دارد. هر ناپیوستگی که ابعداد و مشخصات آن قابل</div><div>پذیرشباشد نیاز به تعمیر ندارد.</div></div><div><br></div><div><div>انواع تست های جوش:</div><div>تست های مخرب DT : تست هایی هستند که باعث از بین رفتن نمونه در اثر تست می شوند.</div><div>مانند: تست کشش – چقرمگی – خمش و ...</div><div>که معمولا فقط برای تاییدیه WPS انجام میشود.</div><div>تست های غیرمخرب NDT : تست هایی هستند که از نظر کمی یا کیفی هیچ اثری بر جوش ندارند</div><div>و معمولا با استفاده از خواص فیزیکی متریال این تست انجام می گردد.</div><div>مانند: بازرسی چشمی جوش – تست مایع نافذ – تست ذرات مغناطیسی – تست رادیوگرافی –</div><div>تست التراسنیک</div><div>که معمولا بایستی به صورت رندم برای تمام جوشها انجام شود.</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تست های مخرب جوش:</div><div>تست کشش: در این تست یک نمونه در دستگاه کشش قرارداده شده تا از هم گسسته شود.</div><div>تست خمش: در تست خمش یک نمونه معمولا به صورت کامل و 180 درجه خم می شود.</div><div>تست ضربه : یک نمونه با ضربه شکسته می شود.</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تست غیرمخرب جوش NDT -NDE :</div><div>تست بازرسی چشمی برای کنترل عیوب ظاهری</div><div>تست تشخصی عیوب و ناپیوستگی های سطحی</div><div>تست تشخیص عیوب و ناپیوستگی های داخلی و عمقی</div><div>تست غیرمخرب بایستی طبق دستورالعمل پروژه NDE انجام شود</div><div>در ادامه نمونه NDT :</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تست غیر مخرب جستجوی ناپیوستگی های سطحی Surface discontinuity :</div><div>تست مایعات نافذ برای پیدا کردن عیوبی که به سطح راه دارند بر اساس خاصیت مویینگی و</div><div>استفاده از یک مایع که تمایل زیاد برای نفوذ به منافذ سطحی دارد در نتیجه نفوذ این مایع به</div><div>منافذ، ناپیوستگی های سطحی نمایان می گردد. در قطعاتی که فلزی یا غیر فلز باشند قابل</div><div>استفاده است ولی در قطعات اسفنجی یا قطعاتی که به صورت عادی دارای برآمدگی و فروفتگی</div><div>سطحی هستند قابل استفاده نمی باشد.</div><div>تست ذرات مغناطیسی بر اساس خاصیت مغناطیسی شدن و جریان مغناطیسی این تست انجام</div><div>می گردد به این صورت که در قطعه تست یک میدان مغناطیسی تشکیل داده شده در نقاطی که</div><div>ناپیوسطی وجود داشته باشد شکل میدان عوض شده و ذرات براده آهن تجمع می نمایند در</div><div>نتیجه ناپیوستگی نمایان می گردد. از حسن های انجام این روش سرعت بالا، قیمت کم و دقت</div><div>بالای آن می باشد ولی برای موادی دیا مغناطیسی هستند قابل استفاده نمی باشد )مثل</div><div>پلاستیک(</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تست غیرمخرب ناپیوستگی های داخلی Internal InternalInternal discontinuity discontinuity :</div><div>تست رادیو گرافی: بر اساسخاصیت نفوذ و عبور موج و جذب )تاثیر( آن در فیلم رادیوگرافی</div><div>از حسن های تست رادیوگرافی مستند ساز قوی و تفسیر آسان و دقت بالای آن می باشد و از عیب های</div><div>بزرگ آن خطرناک بودن موجهای رادیگرافی برای انسان و گران بودن تجهیزات و فیلم های آن است.</div><div>تست التراسنیک: بر اساسورود موج به داخل قطعه و انعکاسآن و سرعت رفت و برگشت موج</div><div>از حسن های تست التراسنیک ارزان بودن و بی خطر بودن آن است و از عیب های بزرگ آن وجود خطای</div><div>زیاد به علت پیچیده بودن تست )تشخیصاشتباه یک عیب در صورتی که قطعه سالم است یا برعکسآن(</div><div>و توانایی پایین مستند سازی آن می باشد. به همین علت مشکلات این تست )خصوصا در روش های</div><div>سنتی دو بعدی( معمولا بسیار زیاد است و در جاهای حساساز این تست استفاده نخواهد شد.)البته بجز</div><div>روشهای جدید(</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>اساستست رادیوگرافی:</div><div>تست رادیوگرافی بر اساسخاصیت نفوذ موج با دامنه کم این تست انجام می گردد به این صورت که یک</div><div>موج که دامنه بسیار پایینی دارد )مانند اشعه ایکس( و خاصیت نفوذ زیادی دارد از قطعه عبور میکند و به</div><div>فیلم جذب کننده موج برخورد میکند. هر جا که ناپیوستگی وجود داشته باشد موج راحت تر و بیشتر از</div><div>قطعه عبور کرده در نتیجه در آن قسمت بیشتر به فیلم میرسد و فیلم را سیاه کرده تصویرشنمایان می</div><div>گردد.</div><div>لازم به ذکر است کلیه امواج در برخورد به اجسام با سه واکنش انعکاس، جذب و عبور موج از جسم</div><div>روبروی می گردد. در واقع در تست رادیوگرافی از موجی استفاده می شود که خاصیت نفوذ بالایی دارد</div><div>ولی به هر حال قسمتهایی از این موج حین عبور از جسم جذب آن میگردد و هر کجا ناپیوستگی یا سوراخی</div><div>وجود داشته باشد موج بیشتر عبور کرده و کمتر جذب می گردد. پس از عبور موج از قطعه یک فیلم در</div><div>زیر قطعه گذاشته می شود که این فیلم از موادی تشکیل شده است که قابلیت جذب موج را داشته و با</div><div>جذب موج تغییر رنگ میدهد. در نتیجه در قسمتهایی که موج به علت سوراخ بودن بیشتر عبور کرده است</div><div>موج بیشتری می تابد و تصویر سوراخ نمایان می گردد.</div></div><div><br></div><div><div>اساستست التراسنیک:</div><div>یک موج داخل قطعه نفوذ کرده که در اثر یکنواخت بودن قطعه با یک سرعت یکسان به داخل نفوذ میکند</div><div>و برگشت پیدا میکند ولی در صورتی که یک ناپیوستگی داخل قطعه وجود داشته باشد به ناپیوستگی</div><div>برخورد نموده و به علت کم شدن مسافت زودتر بر میگردد. در نتیجه اپراتور متوجه ناپیوستگی می شود.</div><div>این تست قبلا به صورت دو بعدی بوده که در این روشنیاز به دقت و مهارت بالایی وجود دارد. از آنجایی</div><div>که در پروژه های نفت و گازی به علت شرایط کاری و شرایط آب هوایی امکان دقت بر روی تست کاهش</div><div>پیدا می کند در نتیجه استناد به نتایج این تست بسیار پایین است.</div><div>به همین علت کارفرماها )مخصوصا در پروژه های حساس( حتی با توجه به هزینه بسیار زیاد تست</div><div>رادیوگرافی را به این تست ترجیح می دهند. یا اینکه از روشهای جدید این تست استفاده می کنند.</div><div>ولی از آنجایی که اگر نظارتی بر جوشهای نفوذی وجود نداشته باشد میزان رعایت کیفیت جوش توسط</div><div>جوشکاران بسیار کم میشود بنابراین حتما این روشدر پروژه های غیرحساسنیز بایستی استفاده شود.</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>عملیات حرارتی در جوش PWHT PWHT :</div><div>در فلزات هنگام انجماد در صورتی که زمان سردشدن کند باشد دانه بندی ها ریزتر شده و فلز نرم تر می گرد و برعکس.</div><div>از آنجایی که در جوشکاری پدیده ذوب و انجماد مجدد صورت میگیرد )در ناحیه تاثیر حرارت HAZ ( در نتیجه این ذوب و انجماد مجدد باعث تغییر دانه</div><div>بندی فلز پایه محل جوشکاری به علت تغییر در آهنگ سرد شدن قطعه شده )یا حتی تغییر شکل و ابعاد( که این تغییر دانه بندی در استحکام و چقرمگی آن</div><div>تاثیر دارد. لذا در عملیات پس گرمایی یا PostPost PostWeldWeldWeldWeldHeatHeat HeatTreatmentTreatmentTreatment TreatmentTreatment TreatmentTreatment سعی می شود کل قطعه یا حداقل ناحیه تحت تاثیر حرارت جوش مجددا گرم</div><div>شده و به آهنگ آهسته تری )نزدیک به آهنگ سرد شدن فلز پایه( سرد گردد. در نتیجه خاصیت فلز پس از عملیات حرارتی یکنواخت تر می گردد.</div><div>از آنجایی که تفاوت در میزان سختی قسمتهای یک قطعه باعث ایجاد تنش )حداقل به علت انقباظ و انبساط( میگردد لذا به این عملیات تنش زدایی نیز گفته</div><div>می شود. تمامی نواحی جوش که تحت تاثیر حرارت )حرارتی که خاصیتشان را تغییر دهد( قرار می گیرند به علت تفاوت سختیشان محل تمرکز تنش</div><div>هستند به همین علت اغلب در طراحی سعی می گردد محل هایی که در آن به صورت معمولی تنش زیاد است از جوش استفاده نشود یا اینکه پس از آن</div><div>حتما تنش زدایی می کنند.</div><div>همه قسمت های جوشکاری شده نیاز به تنش زدایی ندارند معمولا عملیات تنش زدایی برای ضخامت های بالاتر و یا محل تجمع تنش ها انجام میگردد.</div><div>به همین علت است که معمولا الکترود مورد استفاده در جوشکاری قوی تر از فلز پایه در نظر گرفته می شود که با توجه به مرکز تجمع تنش بودن قسمت</div><div>جوش، آسیب پذیر آن کمتر شود.</div><div>عملیات تنش زدایی طبق دستورالعمل بایستی انجام شده و در گزارشی ثبت گردد در ادامه نمونه این دستورالعمل به همراه فرم های آن را مشاهده می</div><div>نمایید:</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تست و تحویل نهایی:</div><div>قبل از تست حتما بایستی دستورالعمل آن کاملا مطالعه شود در صورت عدم وجود دستورالعمل سعی</div><div>شود این دستورالعمل تهیه شده و به تایید کارفرما یا مشاور برسد.</div><div>اکثر پروژه های خط لوله یا مخزن ذخیره در اتمام بایستی تستی برای پیدا کردن نشت صورت گیرد یکی</div><div>از مهمترین تست های مورد استفاده تست هیدروستاتیک می باشد و در این روش معمولا به میزان</div><div>بیشتر از فشار کاری )حداقل 1.25 فشار کاری( و حداکثر تا 90 درصد نقطه تسلیم فلز پایه )میزانی</div><div>تحمل فشاری که فلز پایه در آن تغییر شکل دائمی میدهد( خطوط لوله و مخازن تست هیدروستاتیک با</div><div>هوا یا آب )به مدت 24 ساعت یا کمتر( می شود.</div><div>تست انجام شده در گزارش نهایی همراه با پلمب شدن تجهیزات تحویل کارفرما می گردد.</div><div>در ادامه یک نمونه دستورالعمل تست را مشاهده می فرمایید:فصل اول : کلیات بازرسی فنی و کنترل کیفیت</div><div>استاندارد های مورد استفاده در بازرسی جوش:</div><div>نشریه 228</div><div>AWS DAWS D AWS D1.1</div><div>IPS</div><div>API</div><div>ASME ASME</div></div><div><br></div><div><br></div><div><div>مراجع معتبر بازرسی فنی:</div><div>داخلی ها:</div><div>- تدوین امور فنی و معیارهای سازمان برنامه و بودجه: نشریه 228 آیین نامه جوشکاری ساختمان</div><div>- استانداردهای نفت ایران Iranian Iranian Petroleum Petroleum Petroleum Petroleum Petroleum Petroleum Petroleum Petroleum Standard یا IPS</div><div>خارجی ها:</div><div>- AWS DAWS D AWS D1.1</div><div>- API API</div><div>- ASME ASME</div><div>- ASTM</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>جهت شرکت در&nbsp;<a href="https://www.ejosh.ir/" target="" title="دوره بازرسی جوش">دوره بازرسی جوش</a>&nbsp;به سایت روبرو مراجعه فرمایید:</div><div>https://www.ejosh.ir/</div><div><br></div><div><br></div><div>جهت دریافت&nbsp;<a href="https://naftir.com/" target="" title="مدرک بازرسی جوش">مدرک بازرسی جوش</a>&nbsp;به سایت زیر مراجعه فرمایید:</div><div>https://naftir.com/</div><div><br></div><div>جهت ورود به سایت&nbsp;<a href="http://naftfa.ir/" target="_blank" title="مرکز جوش ایران">مرکز جوش ایران</a>&nbsp;به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:</div><div>http://naftfa.ir/</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>